1. அட்டாங்க யோகம்

இயமம், நியமம், ஆதனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்னும் எட்டு உறுப்புக்களை உடையது அட்டாங்க யோகம் . இவை இறைவனை அடைவதற்கான வழிகள் ஆகும்.

Advertisements

About me

Visalakshi Ramani

Hello and welcome to my site! I was born to Dr. K. N. Raman and Mrs. Meenal Raman as the second of their five children. I achieved proficiency in Bharatha Natyam and Carnatic music during my school days.  I graduated with Distinction from Madras University in 1966, with Physics as my Major subject. I won the National Merit Scholarship for higher studies. I have diplomas in Carnatic Music, Journalism, Hindi and Fine arts. I have published 72 articles in The Young World of The Hindu between 1993 and 2008. The complete list of my blogs can be accessed by clicking on the link: My blog of blogs!. Clicking on any of those blogs will give an introduction to it and navigate you to the website.